Pomoc klęskowa - ARiMR !!!

 

Pomoc klęskowa - wnioski można składać od 17 do 31 października 2016 r.

 

 

Pomoc można otrzymać na pokrycie szkód powstałych w 2016 roku w wyniku wystąpienia gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. O taką pomoc można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił termin składania wniosków o tę pomoc.


Producenci rolni, będą mogli od 17 do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku jest udostępniony na stronie internetowej Agencji.


Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile w dniu wystąpienia szkody co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.


Stawki pomocy wynoszą:
1. 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
2. 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.


Pomoc będzie udzielana:
- w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo

- poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

 

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.


Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html

 

Ponadto Urząd Gminy Radziejów uprzejmie informuje, że nie otrzymał żadnych informacji, w formie pisemnej, faxem, mailem czy telefonicznie o pomocy jaką udziela ARiMR. Powyższa inforamcja została zaczerpnięta ze strony ARiMR.

 

W załączeniu poniżej Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również zaczerpnięte ze strony ARiMR.

 

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-2-1.pdf 77,3 KB pobierz