Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Biskupice


             W dniu 15 kwietnia 2015 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Biskupicach odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W rywalizacji o stanowisko reprezentanta Sołectwa ubiegało się dwóch kandydatów: Mariusz Gralak oraz Marek Konwent. Wybory przyciągnęły prawie połowę uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.


            Zebranie wiejskie otworzył Sołtys Sołectwa Pan Mariusz Gralak, witając bardzo licznie przybyłych mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych gości: dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów, Leszak Rosoła - Przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Rosińskiego - Radnego Rady Powiatu oraz Marię Kruszyńską - Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Biskupice.


            Przewodniczącą Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Joanna Fijałkowska. Pani Joanna bardzo sprawnie przystapiła do realizacji kolejnych punktów zebrania.

 

           Mimo pełnej sali mieszkańców, którzy przybyli na zebranie wyborcze, koniecznym było odczekanie wymaganego przez przepisy czasu aby móc przystapić do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

            Przewodnicząca Zebrania oddała następnie głos Sołtysowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa za minioną kadencję. Uzupełnieniem bogatego sprawozdania Sołtysa było wystąpnie Pani Elżbiety Ignasiak - Członkimi Rady Sołeckiej, która odczytała sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w mijającej kadencji.

 

            Po odczytaniu sprawozdań, zakończeniu dyskusji nad spawozdaniami oraz wystąpieniu Wójta Gminy Radziejów, Pani Joanna Fijałkowska - Przewodnicząca Zebrania poprosiła o zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. W skład komisji weszły następujące osoby: Agnieszka Ignasiak, Alicja Rutkowska, Małgorzata Stolarska oraz Dariusz Piputa. Członkowie Komisji zostali przegłosowani jednogłośnie, po ukonsytuowaniu się wybrali na Przewodniczącego Komisji Pana Dariusza Piputę.  

 

           Realizując kolejny punkt spotkania Przewodnicząca Zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Biskupice. Po chwili ciszy Pani Karolina Gralak zgłosiła Pana Mariusz Gralaka; Pan Czesław Witkowski zgłosił Pana Marka Konwenta. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

          Po zakończeniu głosowania oraz zliczeniu głosów Pan Dariusz Piputa - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki wyborów: Mariusz Gralak - otrzymał 82 głosy, Pan Marek Konwent - otrzymał 35 głosów. Nowym Sołtysem Sołectwa Biskupice został wybrany Pan Mariusz Gralak.

 

         Po ogłoszeniu wyników wyborów na Sołtysa Sołectwa Biskupice część mieszkańców obecnych na zebraniu opuściła salę.

 

         Przewodnicząca Zebrania poprowiła następnie o zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono następujących kandydatów: Jana Kamionkę, Joanne Fijałkowską, Mariolę Nocoń, Czesława Witkowskiego, Iwonę Adrian, Marię Kruszyńską oraz Józefa Witkowskiego.

 

         Po sprządzeniu kart do głosowania i ogłoszeniu wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną nową Radę Sołecką tworzyć będą: Iwona Adrian, Joanna Fijałkowska, Jan Kamionka, Maria Kruszyńska oraz Mariola Nocoń.


         Na zakończenie zebrania głos zabrał Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów, który podziękował wszystkim za przybycie, a następnie Przewodnicząca Zebrania Joanna Fijałkowska zakończył obrady.