Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach
programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji
osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawnośc i konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i eduk acji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
ust awy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył
kwotę 505 000 000,00zł.
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do
wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem
Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej
bfs.mrips.go v.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie
użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za
pośrednictwem formularza dostępnego w zak ładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e
mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl
2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę
reko mendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do
Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków
finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października
2023 r.
3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia
przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Nabór - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024.pdf 109 KB pobierz