Badanie ankietowe Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w
gminach powiatu radziejowskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

 


Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą
wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu
Radziejowskiego na lata 2016-2023 (LSR).

 Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=812ae857&&b=0bef6dd29&&c=2e26f76e