ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU


 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k, art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziejów zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Gminy Radziejów podjęła Uchwałę nr XIX/182/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą Uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 23,00 zł – stawka podstawowa od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

  2. 21,00 zł – stawka niższa od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku,
    gdy właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kopostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej (tj. 46,00 zł) za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

Odbiorcą odpadów w 2022 roku z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów jest
P.G.K. „SANIKO” Sp. z o.o. We Włocławku.