Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Płowcach zakończona!

Dobiegła końca budowa blisko 2 kilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej w Płowcach, którą rozpoczęto w sierpniu 2020 r. Teren pod realizację tego zadania Gmina Radziejów przejęła nieodpłatnie od PKP z przeznaczeniem na cele transportu drogowego. Ścieżka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5 m, a także miejsce postojowe dla rowerów w okolicy pomnika bitwy pod Płowcami. Wykonano również przejście dla pieszych wraz z oświetleniem.

Zadanie dofinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Wartość dofinansowania wynosi 1.248.836,35 zł.

Inwestycja w sposób bezdyskusyjny przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 62 oraz drogi powiatowej nr 2820 C.

Ścieżka pieszo - rowerowa w Płowcach