Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów – Opatowice edycja II”

 

Gmina Radziejów ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów – Opatowice edycja II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywności społecznej u 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Radziejów w okresie od 1.12.2021 r. do 30.06.2021 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (25osób), w tym 10 osób musi zamieszkiwać Obszar Rewitalizacji tj. miejscowość Opatowice.

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów, wyjazdów, a także wsparcia psychologicznego.

Zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. W ramach podejmowanych w projekcie działań przeprowadzone zostaną rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej tj. organizowanie i inspirowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijającego pasje i zainteresowana.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu w Urzędzie Gminy Radziejów (ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów), pokój nr 206. Rekrutacja będzie prowadzona od 10 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. Formularz rekrutacyjny można pobrać w biurze projektu w Urzędzie Gminy Radziejów (ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów), pokój nr 206, w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Skibinie lub na stronie www.ugradziejow.pl w zakładce Aktualności, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej: budownictwo@ugradziejow.pl z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Formularz rekrutacyjny.docx 156 KB pobierz
oświadczenie uczestnika projektu RODO.doc 224 KB pobierz
1.2.2. Załącznik nr 10 deklaracja uczestnika 2020.doc 690 KB pobierz