Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku

 

 

Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 kandydatów do udziału w

projekcie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

 

 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia mieszkujących teren powiatu radziejowskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życi

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy i członkowie ich rodzin (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej), którzy należą do jednej z powyższych grup.

 

W ramach projektu można otrzymać:

 

- dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,

- szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

- wsparcie mentora,

- doradztwo biznesowe,

- wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

 

 

Informacje i zapisy tel. 54 426-26-66, 512—093-522 oraz w siedzibie Biura Projektu „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”, ul. Młynarska 1A/3, 87 – 800 Włocławek oraz na stronie internetowej www.cezenit.pl

1. Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

2.  Osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin).

3. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi/zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które są zarejestrowane jako bezrobotne