Lokalny Program Rewitalizacji w Opatowicach i Zagorzycach

Lokalny Program Rewitalizacji w Opatowicach i Zagorzycach


Gmina Radziejów wspierając działania prowadzące do rozwiązania problemów występujących na terenie administracyjnym gminy, w roku 2016 przystąpiła do Programu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, tj. do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W ramach programu rewitalizacji w Gminie Radziejów przeprowadzone zostały spotakania z mieszkańcami służące ustaleniu potrzeb, a także poznania problemów wystąpujących wśród mieszkańców. Sporządzone dokumenty, w oparciu o wymagania jakie stawia LPR, pozwoliły ustalić kierunki rozwoju Gminy w ramach dostępnych środków z LPR.

Ustalono, że zmiany służące polepszeniu warunków życia, a także rozwiązaniu problemu mieszakańców, dokonane w ramach LPR zostaną przeprowadzone w dwóch miejscowościach: Opatowice oraz Zagorzyce.

W ramach tych zmian Gmina Radziejów zamierza dokonać gruntownej przebudowy oraz modernizacji świetlic wiejskich w tych dwóch miejscowościach.

Jako pierwsze prace zostaną przeprowadzone w miejscowości Zagorzyce, gdzie miejscowa świetlica wiejska zostanie przebudowana wewnątrz, ale także rozbudowana o nowe pomieszczania. Prace te są przewidzianie na rok 2017.

Podobne zmiany zostaną dokonane w obiekcie świetlicy wiejskiej w Opatowicach, jednakże ich realizacja jest przewidziana na rok 2018.

Wójt Gminy Radziejów jest pewien, że zmiany wyglądu tych obiektów wpłyną na podniesienie sandardów Sołectw Opatowice i Zagorzyce, a także Gminy Radziejów.