Inwestycje Gminy Radziejów - 2016

Podsumowanie inwestycyjne roku 2016


Poniżej prezentujemy efekty naszych prac w roku 2016 w zakresie inwestycji i remontów na obiektach gminnych. Mamy nadzieję, że lista tych zadań będzie dla mieszkańców naszej gminy równie satysfakcjonująca, jak i dla pracowników Urzędu Gminy pracujących przy ich realizacji.


-    remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bieganowie,

-   wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w świetlicy wiejskiej w Broniewku,

-    budowa chodnika na odcinku 170 m w Czołowie,

-   zakończenie II etapu budowy linii oświetleniowej w m. Czołowo,

-   budowa kominka i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czołówku,

-    zmiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Kłonówku,

-   dokończenie prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku (nowa elewacja) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt AGD i zastawa stołowa) do remizy OSP w Płowcach,

-   utwardzenie terenu przed muszlą koncertową w Płowcach,

-   budowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Skibinie i zakup bramy do szkoły,

-   rozbudowa Przedszkola Gminnego w Skibinie i zakup wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych,

-   przebudowa piętra remizy OSP w Starym Radziejowie Kolonii,

-   budowa placu zabaw w Starym Radziejowie Kolonii,

-   zmiana poszycia dachowego na remizie OSP w Szostce,

-   opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Bieganowo,

-    opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bazy SOTG w Biskupicach,

-    opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,

-   opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów,

-    opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Radziejów ,

-    remonty w placówkach oświatowych Gminy Radziejów, min. naprawa ogrodzenia i zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Płowcach, utwardzenie wjazdu kostką brukową i nasadzenia roślin przy Szkole Podstawowej Bieganowie, remont sal lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Skibinie,

-    zakup nieruchomości gruntowej w Czołowie i zagospodarowanie terenu pod parking przed GOK-B,

-    wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szostka,

-    zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla OSP w Starym Radziejowie Kolonii,

-    współfinansowanie budowy parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22,

-    dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego na potrzeby KPP w Radziejowie,

-    zainstalowania oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,

-    utylizacja azbestu z 29 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy,

-    zadrzewienie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Skibinie

-    Przebudowa dróg:

   + nr 180410 C Kol. Broniewo – Bieganowo 1798 mb,

   + w Biskupicach na długości 480 mb,

    + w Broniewku na długości 810,10 mb,

    + droga osiedlowa w Broniewie 200 mb,

    + droga dojazdowa w Czołowie  744,6 mb,

    + droga Nr 180408 C Radziejów – Wąsewo 990 mb /asfalt/, droga nr 180446

    + droga dojazdowa 120 mb w Kłonówku,

    + droga dojazdowa w Piołunowie na długości 594,00 m,

    + droga Nr 180416 C Radziejów – Kol. Zagorzyce 587,00 mb,

    + droga Dojazdowa w Kwilnie - 587,00 mb

 

Urszula Liedkiewicz – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Radziejów

 

 

Wnętrze świetlicy wiejskiej w Bieganowie

 

 

Zmodernizowany obiekt remizy OSP w Starym Radziejowie

 

 

Budowa dróg gminnych

 

 

Budowa dróg gminnych

 

 

Budynek remizy OSP w Płowcach

 

 

Wnętrze wyremontowanej remizy OSP w Płowcach

 

 

Remont remizy OSP w Szostce