Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Radziejów Kolonia

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Radziejów Kolonia


W dniu 8 maja 2015 r. w nowej świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Stary Sołtys nie miał kontrkandydata.


Zebranie wiejskie otworzył Sołtys Sołectwa Pan Kazimierz Czynsz, witając mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych gości: dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów oraz Leszka Rosoła - Przewodniczącego Rady Powiatu.


Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie została wybrana Pani Anna Tomczak, która po odczytaniu porządku obrad i stwierdzeniu braku wymaganego przepisami qworum ogłosiła, iż aby móc przeprowadzić prawomocne wybory niezbędnym jest odczekanie wymaganego przez przepisy czasu 30 minut.


W czasie oczekiwania Przewodnicząca Zebrania poprosił o zabranie głosu i odczystanie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Pana Kazimierza Czynsza.


Po odczytaniu sprawozdania Przewodczniąca zebrania poprosił o dyskusję, w czasie której nie padłu żadne uwagi mieszkańców odnośnie działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji.


Następnie głos zabrał Pan Leszek Rosół - Przewodniczący Rady Powiatu, dziękując za zaproszenie oraz poparcie jego otrzymał w czasie wyborów samorządowych. Pan Leszek Rosół przedstawił w czasie swojego wystąpienia plany rozwoju powiatu oraz założenia inwestycyjne powiatu na rok bieżący na terenie Powiatu, nadminił również plany budowy dróg powiatowych.


Po upływie wymaganego przepisami prawa czasu Przewodnicząca Zebrnia poprosił o zgłaszanie kandydatów do Sołeckiej Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Narcyca Szatkowskiego, Dariusza Kremplewskiego oraz Ryszarda Jaskólskiego. Skład Komisji została jednogłośnie przegłosowany przez obecnych na zebraniu. Komisja wybrała spośród swojego grona Przewodniczacego, którym został Pan Dariusz Kremplewski.


Następnie przystąpiono głównego punktu zebrania, tj. wyborów Sołtysa. Zgłoszono tylko kandydaturę Pana Kazimierza Czynsza.


Po ogłoszeniu wyników wyborów nowym Sołtysem został Pan Kazimierz Czynsz.


Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o przegłosowanie pięcioosobowego składu Rady Sołeckiej. Skład została przegłosowany jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania w dalszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono następujących kandydatów: Zygmunt Nadolski, Piot Uciński, Beata Czynsz, Anna Tomczak oraz Czesław Żółtowski. Powyższy skład Rady Sołeckiej została przegłosowany przez mieszkańców w kartach do głosowania.
 

W czasie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiego głos zabrał Wójt Gminy Radziejów - dr Marek Szuszman omawiając problemy gminy, plany rozwojowe oraz inwestycje w roku bieżącym na terenie Gminy i Sołectwa Stary Radziejów Kolonia.


Na zakończenie Pan Kazimierz Czynsz - nowy Sołtys Sołcestwa Stary Radziejów Kolonia podziękował wszystkim za przybycie na wybory, a Pani Anna Tomczak - Przewodnicząca Zebrania zakończyła obrady.