Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Broniewek-Płowki

 

           W dniu 17 kwietnia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Broniewku odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Stary Sołtys miał kontrkandydata. Niespodzianki jednka nie było.


          Zebranie wiejskie otworzył Sołtys Sołectwa Pan Roman Piłat, witając mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych gości: dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów, Leszak Rosoła - Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wandę Krakowską - Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Broniewek-Płowki.


          Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie został wybrany Pan Łukasz Benedykciński, który po odczytaniu porządku obrad i stwierdzeniu braku wymaganego przepisami qworum, wyjaśnił, iż aby móc przeprowadzić prawomocne wybory niezbędnym jest odczekanie wymaganego przez przepisy czasu 30 minut. W czasie oczekiwania Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu i odczystanie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej przez Pana Romana Piłata (ustępującego Sołtysa).


         Po odczytaniu sprawozdania Przewodczniący zebrania poprosił o dyskusję nad sprawozdaniem. W czasie dyskusji głos zabrał również dr Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów omawiając w swoim wystąpieniu problemy Gminy, oczekiwania związane z budowanymi siłowniami wiatrowymi na terenie Gminy, jak również zamierzenia inwestycyjne w roku bieżącym. Pan Wójt w czasie wystąpienia odpowiadał również pytanie mieszkańców związane z ścieżkami pieszo-rowerowymi, oświetleniem ulicznym oraz oczyszczalniami przydomowymi.


         Po upływie wymaganego przepisami prawa czasu Przewodniczący Zebrnia poprosił o zgłaszanie kandydatów do Sołeckiej Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono trzy osoby: Agnieszkę Caban, Witolda Babaczyka oraz Roberta Kozińskiego. Skład Komisji została jednogłośnie przegłosowany przez obecnych na zebraniu. Komisja wybrała spośród swojego grona Przewodniczacego, którym została Agnieszka Caban.

 

        Następnie przystąpiono głównego punktu zebrania, tj. wyborów Sołtysa. Zgłoszono dwóch kandydatów: Romana Piłata zgłosił Pan Łukasz Benedykciński oraz Macieja Kępskiego zgłosiła Wanda Krakowska.


        Po ogłoszeniu wyników wyborów nowym sołtysem został Pan Roman Piłat, uzyskując przewagę 12 głosów nad kontrkandydatem.


        Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o przegłosowanie trzyosobowego składu Rady Sołeckiej. Skład została przegłosowany jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania w dalszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono tylko trzech kandydatów: Łukasza Benedykcińskiego, Agnieszkę Makowską i Dariusza Szatkowskiego. Powyższy skład Rady Sołeckiej została przegłosowany przez mieszkańców w kartach do głosowania.
 
       Na zakończenie Roman Piłat - nowy Sołtys Sołcestwa Broniewek-Płowki oraz Marek Szuszman - Wójt Gminy Radziejów podziękowali wszystkim za przybycie na wybory, a Łukasz Benedykciński - Przewodniczący Zebrania zakończył obrady.