„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów”

 

 

OGŁASZAMY NABÓR UCZNIÓW DO PROJEKTU pt.

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
realizowanego przez Gminę Radziejów w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

 

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych
70 uczniów/nic (33K/37M) i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach
oraz podniesienie jakości procesu kształcenia
poprzez wdrożenie programu rozwojowego do 30 czerwca 2015 r.

Grupę docelową projektu stanowi 70 uczniów/nic uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Skibinie, w tym 33 dziewcząt i 37 chłopców, w wieku od 13 do 16 lat.

Działania przewidziane w projekcie:
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT.
Realizacja ścieżek zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne.

 

Poniższe dokumenty należy złożyć w Gabinecie Dyrektora Szkoły:
- formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (załącznik nr 1),
- deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2),
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 3).

 

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 793983581 lub u Dyrektora Szkoły  p. Haliny Nowak.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Nazwa Rozmiar
formularz-rekrutacyjny-uczestnictwa-w-projekcie-9-1-2-uczen-niepelnoletni.doc 56,5 KB pobierz
deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-up.doc 75,5 KB pobierz
oswiadczenie-uczestnika.doc 66 KB pobierz
regulamin-rekrutacji.doc 28 KB pobierz