„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów”

 

 

 

Gmina Radziejów
realizuje w okresie
od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. projekt pt.

 

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych
70 uczniów/nic (33K/37M) i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach
oraz podniesienie jakości procesu kształcenia
poprzez wdrożenie programu rozwojowego do 30 czerwca 2015 r.

Grupę docelową projektu stanowi 70 uczniów/nic uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Skibinie, w tym 33 dziewcząt i 37 chłopców, w wieku od 13 do 16 lat.

 

Działania przewidziane w projekcie:
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT.
Realizacja ścieżek zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne.


Całkowita wartość projektu wynosi: 276 679,06 zł

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego