Wybory Sołtysa Sołectwa Bieganowo.


         W dniu 14 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Bieganowie odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.Nie było niespodzianki, nowym starym Sołtysem został wybrany Pan Bronisław Bogucki.

           Zebranie wiejskie otworzył Sołtys Sołectwa Pan Bronisław Bogucki, witają mieszkańców Sołectwa oraz zaproszonych gości: dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów, Leszak Rosoła - Przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Rosińskiego - Radnego Rady Powiatu, Bogdana Deptę - Radnego Rady Powiatu oraz Ireneusza Głowackiego - Radnego Rady Gminy z Sołectwa Bieganowo.

          Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie został wybrany Pan Ireneusz Głowacki, któremu powierzono dalsze prowadzenie spotkania.

           Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Pana Bronisława Boguckiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa za minioną kadencję oraz dra Marka Szuszmana - Wójta Gminy Radziejów o przedstwienie sytuacji oraz planów inwestycyjnych w Gminie i Sołectwie Bieganowo.

            Realizując kolejny punkt spotkania wybrano członków komisji skrutacyjnej, w skład której weszli: Stanisław Dolecki, Bolesław Gadaliński oraz Mirosław Nowakowski. Skład Komisji została przegłosowany jednogłośnie przez wszystkich mieszkańców Sołectwa.

            Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, a także wyborze ze swojego składu Przewodniczącego Komisji, którym została Pan Stanisław Dolecki, przystąpiono do dalszej części zebrania wyborczego.

            Przewodniczący poprosił wówczas o zgłaszania kandydatów na Sołtysa. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę Pana Bronisława Boguckiego.

             Po przygotowaniu kart do głosowania i ich rozdaniu wszystkim uprawnionym do głosowania, obecnym na zebraniu wiejskim, mieszkańcom Sołectwa Bieganowo, przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczacy Zebrania przedstawił sposób oddawania głosu.

             Komisja następnie przystąpiła do zbierania kart do urny, podchodząc do każdego z mieszkańców, któremu karta została wręczona.

             W czasie liczenia głosów, Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu przez zaproszonych gości: Pana Leszka Rosoła, Krzysztofa Rosińskiego oraz Bogdana Deptę.  

             Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wyniki głosowania: Sołtysem sołectwa Bieganowo został p. Bronisław Bogucki.

            Następnie Przewodniczacy Zebrabnia poprosił o przegłosowanie wielkości składu Rady Sołeckiej, którą ustalono jednogłośnie w składzie 5 osobowym. W dalszej części zebrania przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej. Zgłoszono wówczas następujące osoby: Waldemara Sucharę, Dorotę Roszak, Jacka Gralaka, Ireneusza Głowackiego, Wiesławę Kurtys i Sławomira Sucharę.

            Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Sołeckiej weszły następujące osoby: Dorota Roszak, Jacek Gralak, Ireneusz Głowacki, Wiesława Kurtys oraz Sławomir Suchara

            Na zakończenie zebrania głos zabrał Wójt Gminy Radziejów oraz nowy Sołtys Sołectwa Bieganowo, którzy podziękowali wszystkim za przybycie, następnie Przewodniczacy Zebrania Ireneusz Głowacki zakończył obrady.