Wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z samorządowcami spotkał się wiceminister Wojciech Wegrzyn, któremu przedłożono list zawierający petycję o przywrócenie Sądu w Radziejowie wraz z projektem dalej idących zmian w jego strukturze.

Spotkanie okazało się owocne – od lipca tego roku Sąd Rejonowy w Radziejowie będzie znów funkcjonował jako samodzielna jednostka.

Pojechaliśmy do Warszawy, by walczyć o przywrócenie Sądu w Radziejowie – mówi wójt Marek Szuszman. To ważna sprawa dla mieszkańców naszego powiatu oraz gmin sąsiednich, w tym gminy Izbica Kujawska. Nie tylko chodzi o prestiż powiatu i o to, żeby w Radziejowie istniał sąd, ale
o to, by nasi mieszkańcy mieli właściwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

 

Poniżej publikujemy treść listu skierowanego do Ministra Sprawiedliwości.

 

 

 

 

Radziejów, 20 stycznia 2015 r.

 

 

 

                                                                                  Pan

Cezary Grabarczyk

Minister Sprawiedliwości

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

 

 

            Uprzejmie prosimy Pana o zaakceptowanie projektu zmian struktury sądów rejonowych polegającej na uwzględnieniu przywrócenia Sądu Rejonowego
w Radziejowie w województwie kujawsko – pomorskim.

 

            Dzisiejsze status quo pozostaje bowiem w sprzeczności zarówno z oceną praktyczną, jak też z ujęciem historycznym, głęboko zakorzenionym
w społeczeństwie Radziejowa i okolic.

Tutejsza społeczność ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęła włączenie radziejowskiego sądu do struktury sądu o wiele młodszego i bez żadnych tradycji - Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. Mieszkańców Radziejowa nie łączyły nigdy szczególne więzi z Aleksandrowem Kujawskim, tym bardziej, że oba miasta są miastami powiatowymi i posiadają od zawsze własne struktury administracyjne, skarbowe oraz wymiaru sprawiedliwości. Te ostatnie są
w świadomości mieszkańców zakorzenione  szczególnie.

            Już w II połowie XIV w. w Radziejowie odbywały się sądy ziemskie. Sądownictwo było prowadzone w różnych formach na przestrzeni wieków, aż do reformy Pana Ministra Jarosława Gowina.

Po II wojnie światowej w Aleksandrowie Kujawskim odbywały się jedynie Roki Sądowe Sądu Rejonowego we Włocławku. Dopiero od 1 stycznia 1999 r., kiedy to powstał powiat aleksandrowski, utworzono tam również Sąd Rejonowy w obecnym kształcie.

Wydaje się, że jedyną przesłanką, jaką kierował się Pan Minister Jarosław Gowin, włączając sąd radziejowski do aleksandrowskiego, była nieco większa liczba mieszkańców w Aleksandrowie Kujawskim i sąsiadujących z nim gminach oraz liczba etatów sędziowskich.

Reforma sądownictwa Pana Ministra Jarosława Gowina, jak już wspomniano, spotkała się z falą krytyki mieszkańców Powiatu Radziejowskiego, którzy włączenie Sądu Rejonowego w Radziejowie w struktury Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, odebrali jako degradację Powiatu, a nawet zapowiedź jego rychłej likwidacji.

Trudno odmówić słuszności tym uwagom, zważywszy także na fakt, że Sąd Rejonowy w Radziejowie posiada nowoczesną, modernizowaną ciągle na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, siedzibę. Wyposażono ją w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, duże sale rozpraw, nowoczesne pokoje dla sędziów oraz pracowników administracji, pomieszczenia techniczne, sprzęt komputerowy oraz doskonale utrzymane otoczenie zewnętrzne. Decyzję o likwidacji samodzielności tej jednostki, naszym zdaniem, uznać więc należy za nietrafioną także pod względem ekonomicznym.

Sąd Rejonowy w Radziejowie posiadał cztery podstawowe wydziały, które zostały zachowane jako wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim – nie zmienił się więc faktyczny zakres załatwianych spraw, a biorąc pod uwagę potencjał infrastruktury i personelu, właściwym wydaje się rozbudowa jednostki, a nie jej likwidacja.

 

            Pragniemy zatem przedstawić własną wizję rozwoju sądownictwa
w regionie, której wdrożenie mogłoby znacznie wpłynąć na poprawę rozpoznawania, a co niemniej istotne – przyspieszenie rozpoznawania spraw sądowych.

 

            Z danych statystycznych za rok 2013 wynika, że do radziejowskich wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim wpłynęło 5886 spraw, z tego: 2457 – sprawy cywilne, 2588 – sprawy karne, 841 – sprawy rodzinne
i nieletnich.

Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że liczba spraw rozpatrywanych przez Sąd radziejowski w roku 2014 przekroczy liczbę 6000.

Oznacza to spełnienie przez radziejowski Sąd kryterium wpływu minimum 5 tys. spraw rocznie i nie pozwala na stwierdzenie, że w naszym Sądzie rozpoznawane były sprawy w mniejszej ilości i na mniejszą skalę.

Biorąc pod uwagę liczbę spraw rozpatrywanych przez radziejowski Sąd w 2013 roku wskazać należy, że jest ona porównywalna do liczby spraw wpływających do Sądu aleksandrowskiego, a w takim razie - jako jedyną w zasadzie przyczynę niechlubnego pozbawienia statusu samodzielnego Sądu Rejonowego w Radziejowie było to, że obsługiwał on terytorialnie około 49786 mieszkańców. Do granicznego progu 50 tys. mieszkańców zabrakło dokładnie 214 mieszkańców.

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że ustanowienie sztywnego kryterium 50 tys. mieszkańców objętych jurysdykcją Sądu, jest dla Sądu
w Radziejowie krzywdzące, ponieważ nie uwzględnia ono specyfiki społeczno-ekonomicznej tych terenów. Gminy Powiatu Radziejowskiego oraz gmina Izbica Kujawska są gminami typowo rolniczymi o rozproszonej strukturze zabudowy. Gminy te mają znaczne walory krajobrazowe i wypoczynkowe, nie ma terenów przemysłowych oraz ośrodków znacznych skupisk ludzkich, co determinuje ograniczoną liczbę ludności na tych terenach. Ze względu na sposób zagospodarowania terenów Kujaw – typowa działalność rolnicza, brak możliwości umiejscawiania przemysłu ze względu na wysoką klasę tutejszych gleb – nie można oczekiwać, że liczba ludności na tym terenie ulegnie zwiększeniu.

Niesprawiedliwe w naszym przekonaniu jest więc ograniczanie mieszkańcom Powiatu Radziejowskiego dostępu do organów wymiaru sprawiedliwości tylko
z powodu ich liczby, tym bardziej, że do czasu reformy Pana Ministra Jarosława Gowina, taki dostęp mieli zapewniony w pełnym wymiarze.

Zwracamy uwagę na fakt, że pozostawienie w Radziejowie wyłącznie wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim bez obsługi administracyjno-finansowej, zdecydowanie ogranicza pełną obsługę interesantów, powoduje utrudnienia i niezadowolenie oraz wydłuża tok postępowania.

Odległość z Izbicy Kujawskiej do Aleksandrowa Kujawskiego wynosi 66,8 km,
z miejscowości Błenna (jedna ze skrajnych miejscowości tej gminy), to już 76 km
w zaledwie jedną stronę. Do Radziejowa te odległości wynoszą odpowiednio 42,5 oraz 51,2 km. Trudno oczekiwać satysfakcji interesantów, którzy muszą pokonywać znaczne odległości po to tylko, aby dokonać zwykłych czynności administracyjno-kasowych. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt wyraźnego zubożenia społeczeństwa. Nie jest też argumentem możliwość dokonywania w/w czynności za pomocą sieci Internet czy bankowości elektronicznej. Mówimy bowiem o obszarze, na którym wyraźne jest zjawisko wykluczenia cyfrowego, a sytuacja ekonomiczna ostatnich kilkunastu lat wymusiła na tutejszej ludności emigrację młodego pokolenia do dużych ośrodków miejskich oraz poza granice kraju.

 

            Pozostajemy na stanowisku, że liczba 50 tys. mieszkańców nie powinna być liczbą graniczną, determinującą utworzenie lub nie, sądu rejonowego.

 

Zdaniem samorządowców Powiatu Radziejowskiego niewykorzystane pozostają możliwości Sądu radziejowskiego, tworzone przez całe pokolenia, znacznym nakładem pracy wielu ludzi oraz środków finansowych.

Potencjał radziejowskiego sądu jest tak duży, że można pokusić się o stwierdzenie, że jako samodzielna jednostka byłby w stanie z powodzeniem obsłużyć nie tylko powiat radziejowski i gminę miejsko-wiejską Izbica Kujawska, ale dodatkowo także sąsiednie gminy: Brześć Kujawski i Lubraniec. Są one przypisane do Sądu Rejonowego we Włocławku, o którym powszechnie wiadomo, że jest znacznie obciążony ilością rozpatrywanych spraw.

Stosując takie rozwiązanie, zmieniłaby się na korzyść Sądu w Radziejowie liczba mieszkańców objętych jego jurysdykcją – wzrosłaby do niemal 71 tys. mieszkańców. Tak więc kryteria tych podziałów są bardzo płynne i, naszym zdaniem, nie należało się nimi zbytnio sugerować w okresie zmian wprowadzanych przez Pana Ministra Jarosława Gowina.

 

 

            Szanowny Panie Ministrze,

 

 

            Samorządy gminne powiatu radziejowskiego oraz samorząd powiatowy wnoszą do Pana Ministra petycję o przywrócenie Sądu Rejonowego w Radziejowie, z zachowaniem należnej mu rangi, i proponują, aby jednocześnie rozważyć rozszerzenie właściwości miejscowej tej placówki wymiaru sprawiedliwości o wspomniane gminy Brześć Kujawski i Lubraniec.

Decyzja taka sprawi, że wykorzystany zostanie potencjał ludzki i infrastrukturalny Sądu w Radziejowie, a także odciąży Sąd Rejonowy we Włocławku.

 

            Jesteśmy zdania, że za przyjęciem takiego rozwiązania powinno pójść przywrócenie zabranych wraz likwidacją samodzielności radziejowskiego sądu 6 etatów (4 etaty urzędnicze, 1 administracyjny i 1 kasjer), a ponadto – zwiększenie liczby sędziów, dla których zapewnione są zarówno odpowiednie warunki pracy, a także rozwiąże to problem długotrwałych postępowań sądowych.

Takie rozwiązanie dawałoby również nadzieję na utworzenie w Radziejowie długo oczekiwanego Wydziału Pracy, którego nigdy u nas nie było, a który jest bardzo potrzebny – sprawy tego typu obsługiwane są przez Sąd we Włocławku, co dla mieszkańców Powiatu Radziejowskiego jest znacznym utrudnieniem.

 

            Budynek Sądu Rejonowego w Radziejowie znajduje się w centrum miasta. Lokalizacja taka zapewnia dogodne połączenie komunikacją PKS i popularnymi BUS-ami, a także łatwość dostępu dla osób niepełnosprawnych. Budynek Sądu zapewnia również miejsca parkingowe. 

 

            Stanowisko władz samorządowych popiera Prokuratura Rejonowa w Radziejowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie. Zdaniem tych organów ponowne usamodzielnienie tutejszego Sądu znacznie usprawni  komunikację wewnętrzną na linii organów wymiaru sprawiedliwości.

 

            Liczymy na przychylne potraktowanie naszej  petycji.

 

Na zdjęciu od lewej:

Leszek Rosół – Przewodniczący Rady Powiatu Radziejowskiego

Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski

Wojciech Węgrzyn – Wiceminister Sprawiedliwości

Marek Szuszman – Wójt Gminy Radziejów.