1️⃣9️⃣ czerwca br. uczestniczyłam w XLII Konwencie Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Sąsiecznie w gminie Obrowo - nasza gmina.

1️⃣9️⃣ czerwca br. uczestniczyłam w XLII Konwencie Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Sąsiecznie w gminie Obrowo - nasza gmina. Zgłosiłam się do prac w zespole roboczym ds. gospodarki odpadami.

Wójtowie i Burmistrzowie zgromadzeni na Konwencie zaproponowali następujące wnioski, których realizacja jest wyzwaniem IX kadencji samorządów, a dialog i szukanie wspólnych rozwiązań, od zmian legislacyjnych, poprzez decyzje finansowe, a na programach rozwojowych kończąc, gwarantują zrównoważony rozwój naszych samorządów, a w konsekwencji rozwój całego kraju.

Poniżej przekazuję Państwu te postulaty w skróconej wersji.

✅Stabilność prawa – samorząd nie może funkcjonować na zmieniających się interpretacjach prawnych czy liniach orzeczniczych wyroków sądowych tych samych przepisów prawa.

✅Stabilność i przewidywalność finansów publicznych.

✅Wsparcie budżetów JST w roku 2024 kwotą w wysokości 15-20 mld zł na wydatki bieżące w związku ze stratami, które JST poniosły w wyniku zmian podatkowych - wdrażanych od roku 2019.

✅Zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

✅Przyspieszenie i uproszczenie wdrażania funduszy Unijnych na lata 2021-27, w tym również środków w ramach KPO. Utrzymanie Programu Inwestycji Strategicznych, finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

✅Wywiązanie się strony rządowej z realizacji bonusów frekwencyjnych za wybory z 15 października 2023 roku.

✅Przegląd ustawowych ulg i zwolnień w podatkach, głównie w podatku od gruntów kolejowych i rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

✅Przegląd stawek podatków lokalnych: opodatkowanie garaży – obecnie funkcjonują trzy różne stawki budynków nietrwale związanych z gruntem, podatek leśny, pod jeziorami, od budynków mieszkalnych. Wprowadzenie jednej stawki podatku transportowego na terenie całego kraju – eliminacja niezdrowej konkurencji, a samochody ciężarowe jeżdżą po wszystkich drogach.

✅Urealnienie środków przekazywanych z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych. Aktualny niedobór środków w formie subwencji oświatowej to kwota 42 mld zł. Realizacja postulowanych od wielu lat zmian prawa oświatowego w tym zapisów Karty Nauczyciela, która funkcjonuje od 1982 roku. Przywrócenie samorządom realnego wpływu na kształtowanie sieci szkolnej.

✅Urealnienie finansowania zadań zleconych z ramienia administracji rządowej, w tym opieki społecznej, spraw obywatelskich i obronnych.

✅Zmiana zasad finansowania osób umieszczanych Domach Pomocy Społecznej, finansowanie kosztów ich utrzymania z majątku tych osób.

✅Utworzenie subwencji ekologicznej jako rekompensaty za utracone możliwości rozwojowe obszarów objętych różnymi formami ochrony środowiska, z których korzystają wszyscy.

✅Utworzenie subwencji drogowej na realizację inwestycji drogowych i kosztów utrzymania dróg w zależności od kilometrów dróg w danej JST i kategorii drogi.

✅Przywrócenie samorządom kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

✅Wprowadzenie zmian w opłatach od wzrostu wartości nieruchomości. Wprowadzenie bezterminowej ważności tych opłat i objęcie nimi również działek po wydaniu decyzji

o warunkach zabudowy.

✅Wprowadzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących wprowadzania zmian granic gmin – projekt ustawy w tym zakresie jest opracowany przez Związek Gmin Wiejskich RP.

✅Przeprowadzenie reelektryfikacji obszarów wiejskich, jako bardzo istotnego zadania

w upowszechnianiu odnawialnych źródeł energii.

✅Odstąpienie od procedur środowiskowych w zakresie projektowania dróg w ramach ich obecnych przebiegów.

✅W zgromadzeniu wziął udział I Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Piotr Hemmerling, który poruszył temat dostępnych środków i sposobów ich wykorzystania przez gminy. W imieniu Wojewody Michała Sztybla zapowiedział powołanie Rady Samorządowej przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim, która ma służyć lepszemu poznaniu się, skróceniu dystansu między administracją samorządową a rządową.

✅W spotkaniu udział wzięli także Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Starosta Toruński Mirosław Graczyk oraz władze gminy Obrowo.

Foto - Obrowo - nasza gmina

Foto - Obrowo - nasza gmina

Foto - Obrowo - nasza gmina