ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną w miejscowości Bieganowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.: „Dostawa i montaż piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną w miejscowości Bieganowo”

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest stosowane z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia (Dz. U. 2023, poz. 1605; zastosowano procedurę wynikającą z Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych, obowiązującego w Urzędzie Gminy Radziejów oraz jednostkach organizacyjnych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

NIP 889-14-68-587 tel. 54 285 36 86

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż piłkochwytów przy boisku do gry w piłkę nożną w miejscowości Bieganowo, razem 120 mb piłkochwytów, wysokość 5 m ponad poziom nawierzchni boiska na całej długości piłkochywtu.

Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesiące.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

- posiadające wiedzę i doświadczenie,

- dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2024 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zaznajomić się ze szczegółowym opisem sposobu wykonania przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową lub pełnymi danymi osoby fizycznej,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty – budownictwo@ugradziejow.pl, lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 13.00.

 

 

 

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena 100% - Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów osobiście, za pośrednictwem poczty, fax-em lub na podany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY RADZIEJÓW

Arleta Brochocka

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Zapytanie ofertowe.pdf 154 KB pobierz
Protokół.pdf 125 KB pobierz