Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze w Gminie Radziejów

Szanowni Mieszkańcy!

Pragniemy poinformować, że na mocy Porozumienia zawartego w dniu 15.12.2023 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Radziejów -  został utworzony Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Głównym celem działania punku jest prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej o programie, a także zachęcanie do aktywnego korzystania z jego możliwości.

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.

Zakres działania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania,

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 54 285 36 86 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w dniach: Wtorek: 7.30 - 12.30 | Czwartek: 10.00 - 15.00

Kwestionariusz dotyczący danych niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego programu Czyste Powietrze przez Gminę Radziejów do pobrania z załącznika lub do odbioru w Urzędzie Gminy Radziejów - pok. 206.

Przed konsultacją należy zapoznać się z programem „Czyste Powietrze” oraz zabrać ze sobą niezbędne dokumenty oraz dane, tj.:
– podstawę do wyliczenia dochodu (np. PIT 37, PIT 36, inne) odpowiednio dla każdego członka gospodarstwa domowego;

– dane Wnioskodawcy (nr PESEL, adres e-mail, dane właściwego Urzędu Skarbowego);

– nr rachunku bankowego;

– nr ewidencyjny działki;

– nr księgi wieczystej;

– powierzchnię całkowitą budynku już istniejącego oddanego do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (rok oddania budynku do użytku);

– powierzchnię ścian zewnętrznych (dotyczy zadań termomodernizacyjnych);

– wyliczony miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (wyliczony według wytycznych zamieszczonych na stronie NFOŚiGW);

– oszacowany koszt całkowity przedsięwzięcia;

– przyjęty okres realizacji przedsięwzięcia;